Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas 190424829
Adresas: Taikos pr. 23A, LT-91144, Klaipėda
Telefono numeris: (8 46) 31 47 62
Elektroninis paštas: verinelis23@gmail.com

55 metai „Vėrinėliui“. Darželis sulaukė sveikinimo iš prieš 53 metus šią įstaigą lankiusio auklėtinio! Medžiai per šį laiką užaugo ir baigė savo istoriją… Šio gražaus gimtadienio proga visus metus sodiname įvairius medelius. Šį rudenį darželyje apsigyveno berželiai, klevelis, o šiandien sodiname šventinį ąžuoliuką. Neužmirškime ir Lietuvos tūkstantmečio proga pasodintos eglutės. Ačiū Klaipėdos švietimo skyriaus specialistei Ramunei Zavtrikovienei, partneriams, tėveliams, ilgus metus dirbusiai darželyje direktorei Irenai už gausias dovanas šventės proga. Ačiū ugdytinio tėčiui Simui už dainas, muzikos vadovei už sukurtą „Vėrinėlio pasaką“, auklėtojai Andželai už neišsenkamą energiją šią pasaką kartu su Jūrate ir grupės „Žiogelių“ vaikais išleidžiant į pasaulį, pavaduotojai Loretai už viską ir mišką . Auklėtojoms Agnei ir Ingai už šaunų renginio pravedimą, o visam kolektyvui už profesionalumą ir nuoširdumą. Mero padėkos raštais apdovanotos ilgiausiai įstaigoje dirbusios auklėtojos ir auklytės (virš 25 metų), o visa bendruomenė gavo Klaipėdos miesto švietimo skyriaus, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo centro padėkas.

Štai taip kūrybiškai priešmokyklinukų „Žiogelių“ grupės vaikučiai išnaudoja gamtos stichijų rezultatus. Šis potvynis darželio pievoje suteikė vaikams didelį džiaugsmą. O linksmos pramogos organizatorė – kūrybiška priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja – Andžela.

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ  UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ ATVIRUKŲ KONKURSO

„GIMTADIENIO ATVIRUKAS“

NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio ikimokyklinio (3-5 metų) ir priešmokyklinio amžiaus vaikų atvirukų konkurso „Gimtadienio atvirukas“ (toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizatorius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką ir autorių apdovanojimą.

2. Konkursą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, adresas – Taikos pr. 23A, LT-91144,  Klaipėda, tel. (8-46) 314762. Konkurso koordinatorės Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ direktorė Laura Šeske, pavaduotoja ugdymui Loreta Mačiulaitienė.

3. Konkursas skiriamas įstaigos jubiliejinio 55-ojo Gimtadienio paminėjimui.

4. Konkurso dalyvių darbai bus eksponuojami Klaipėdos lopšelio darželio „Vėrinėlis“ interneto svetainėje nuo 2019-10-17.

6. Konkurso dalyviai bus apdovanoti 2019 m. spalio 28-31 d.

7. Informacija apie parodą ir  nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ internetinėje svetainėje www.klaipedosverinelis.lt.

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

7. Konkurso tikslas – kūrybiškai, bendruomeniškai paminėti įstaigos jubiliejinį Gimtadienį.

8. Konkurso uždaviniai:

8.1. ugdyti bendruomenės vertybių puoselėjimą;

8.2. puoselėti bendrystės poreikį, aktyvinti kūrybinę iniciatyvą;

8.3. puoselėti vaikų kūrybiškumą bei saviraišką.

III. KONKURSO DALYVIAI, ORGANIZAVIMO BEI VYKDYMO SĄLYGOS

9. Konkurso dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai bei pedagogai.

10. Konkurso dalyviai, pasitelkiant savarankiškai pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, kuria Gimtadienio  tema atvirukus ir juos fotografuoja. Atviruko fotografija turi būti aiški, kokybiška, pateikta grafiniu formatu, neviršyti 5 MB.

 11. Konkurse planuojančios dalyvauti įstaigos turi užpildyti anketą (1 priedas) ir atsiųsti el. p.  konkursas.gimtadienioatvirukas@gmail.com  iki š. m. rugsėjo 27 d. atvirukų fotografijas ir anketas atsiųsti iki šių metų spalio 9 d.

12. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – vienas darbas.

         IV. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

  13. Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus atsiųsti į pagal nurodytą dalyvio anketoje elektroninį paštą (priedas 1). Originaliausio ir gražiausio atviruko atlikėjai ir pedagogas, kiekvieno amžiaus grupėje bus apdovanoti  specialiais prizais (siunčiami paštu).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 14. Pedagogas, pateikdamas atviruko nuotrauką konkursui, patvirtina, kad yra gavęs šio atviruko kūrėjo (vaiko) tėvų (globėjų) sutikimą atviruko nuotrauką ir autoriaus duomenis (vardą, pavardę) pateikti konkursui. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.

15. Pateikdamas darbus konkursui autorius tampa konkurso dalyviu.

16. Organizatoriai pasilieka teisę konkurso metu atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti, nurodant autorines teises.

Mokytojų diena šiais metais nutiko saulėtą šeštadienį. Puiki diena kelionei, kurios metu lopšelio darželio „Vėrinėlis“ darbuotojai nuvažiavo net iki Latvijos. Rundalės dvare kolektyvas klausėsi romantiškų gidės istorijų apie dvaro gyvenimą.

 

sveikinimas

2019 m. gegužės 13-16 dienomis Prancūzijoje, Puatjė mieste vyko Erasmus+ programos tarptautinis bendradarbiavimo vizitas „Pre-primary education, the schooling of young people from 2 to 6 years old: to the quality of teaching“ („Ikimokyklinis ugdymas, 2 – 6 metų amžiaus jaunų žmonių kokybiškas ugdymas“), kuriame Lietuvai atstovavo Klaipėdos lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Vaivadaitė, Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio – darželio direktorė Božena Stelmakova, Šiaulių lopšelio – darželio „Žilvitis“ direktorė Eglė Ivanauskaitė-Rimšė.

Veikloje dalyvavo atstovai iš 14 Europos valstybių: Prancūzijos, Lietuvos, Ispanijos, Belgijos, Vokietijos, Airijos, Suomijos, Austrijos, Portugalijos, Makedonijos, Švedijos, Olandijos, Slovakijos ir Italijos, tarp kurių buvo tiek ikimokyklinio ugdymo mokytojai, tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai (mokyklų – darželių), tiek Švietimo srities kuratoriai ir specialistai.

Veiklos dalyviai buvo supažindinti su Prancūzijos švietimo sistema, standartais, vaikų priėmimo į įstaigas proceso vykdymu bei edukacinių erdvių kūrimo procesu įstaigoje. Nuo ankstyvojo amžiaus vaikai ruošiami mokyklai, lavinami jų kalbėjimo, rašymo ir skaitymo (vyresnio amžiaus) įgūdžiai.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Prancūzijoje veikia tik 4 dienas, po 6 valandas, 36 savaites. Vaikų ugdymas vyksta nuo 8.30 iki 11.30, vėliau vaikai pietauja ir laiką leidžia dienos centruose arba juos pasiima tėvai, o  nuo 13.30 iki 16.30 tęsiamas ugdymas darželyje. Trečiadieniais vaikų įstaigoje nebūna – Tėvai patys organizuoja vaikų priežiūrą tą dieną. Tačiau trečiadieniais gali vykti mokytojų susirinkimai, pasiruošimas edukacinėms veikloms ir pan.  Mokytojo darbo savaitė apima 36 darbo valandos, iš kurių 24 valandos yra skiriamos darbui su vaikais, o likusios 12 valandų – pasiruošimui ugdymo procesui.

Viena diena buvo skirta veiklai valstybiniame darželyje, kur galėjome stebėti mokytojų ir vaikų bendradarbiavimą ugdymo proceso metu, veiklą lauke, susipažinome su bendradarbiavimo su tėvais metodais. Po Prancūzijoje, Puatjė mieste esančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdymo veiklos pristatymo diskutavome grupėse apie skirtingų šalių ikimokyklinio ugdymo įstaigų skirtumus ir panašumus. pastebėjome, kad lengviau buvo rasti veiklos skirtumus nei panašumus.

Veiklos dalyviai turėjo paruošti ir pristatyti atstovaujamos šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatybes, šalyje veikiančią edukacinę sistemą. Kiekvienas pristatymas sulaukė daug klausimų, siekiant įsigilinti į šalyje veikiantį ikimokyklinio ugdymo modelį. Pristatydamos Lietuvos ikimokyklines įstaigas didžiausią dėmesį skyrėme supažindinimui su vaiko pasiekimų aprašu, inkliuziniu ugdymu, valstybinių ir privačių darželių skirtumais. Lygindamos kitų šalių ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų sistemas, artimos pasirodė Šiaurės Makedonijos bei Slovakijos ikimokyklinio ugdymo sistemos (vaikų buvimo įstaigoje trukmė, ugdymo proceso organizavimo modelis, ikimokyklinio ugdymo mokytojų darbo vertinimas).

Dalyvavimas tokio pobūdžio veiklose praplečia asmeninį suvokimą apie kitų įstaigų veiklas, jų kasdienybę ir problemas, padeda įvertinti tai, ką gero turime. Tokių išvykų metu plečiasi kolegų, dirbančių toje pačioje srityje ratas, turinčių idėjų ir noriai jomis besidalinančių. Veiklos pabaigoje buvo sukurta bendravimo grupė, kurioje jau pradėjome dalintis idėjomis būsimiems eTwinning arba Erasmus+ projektams. Buvo pristatyta nauja bendradarbiavimo priemonė www.padlet.com ir www.pearltrees.com, sukurtas bendradarbiavimo tinklas šiuose tinklalapiuose, kur bus talpinama visa veikloje dalyvavusių mokytojų informacija apie jų įstaigą, šalies edukacinę sistemą, būsimų projektų idėjos bei partnerystės galimybės.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

Straipsnyje atspindėtas Dotacijos gavėjo(-jų) požiūris, o NA ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Vaivadaitė.

Vasario 16-osios šventė „Žodelių takeliais per Lietuvėlę bėgu“. Subėgo aukštaičiai, atjojo žemaičiai, atskubėjo dzūkai, atlapatavo suvalkiečiai, atėjo klaipėdiečiai, susirinko visi „Vėrinėlyje“ pasveikinti Lietuvėlės! O suskridę sveikinimai Lietuvai nutūpė parodoje „Pačiulbėsiu pakalbėsiu tau, Tėvyne mylima“.

O čia galite pažiūrėti vaikučių sveikinimą Lietuvai!